Kategori Konu Anlatım

Yaprağın Anatomisi

Yapraklar bitkilerin en önemli organlarından biridir. Yaprakların anatomik yapısı epiderma, mezofil ve iletim demetleri olmak üzere üç kısımdan oluşur. Epiderma, yaprağın alt ve üst yüzeyini örter ve stomalar gibi özel yapıları içerir. Mezofil tabakası, fotosentezle ilgili hücreleri içerir ve palizat…

Yaprağın Morfolojisi

Gelişmiş kapalı tohumlu bitkilerin yaprakları, yaprak ayası, yaprak sapı, kulakçık ve yaprak kınından oluşur. Yaprak ayası, bitkinin ekolojik özellikleri ve kalıtsal yapısı tarafından belirlenen şekle ve genişliğe sahiptir. Basit yapraklar tek parçalıyken, bileşik yapraklarda yaprak ayası küçük yaprakçıklardan meydana gelir.…

Komunite Ekolojisi

Komüniteler, farklı türlere ait organizmaların bir araya gelerek oluşturdukları birliklerdir. Komünite ekolojisi, komünite içinde etkileşim halinde bulunan türlerin ilişkilerini inceler. Komünitelerin oluşumu için bireysellik ve birbirleriyle etkileşim hipotezleri ortaya atılmıştır. Komünitelerin yapısı, “tabandan yukarıya” ve “tepeden aşağıya” modelleriyle açıklanabilir. Tür…

Hardy – Weinberg Kuralı

Populasyon genetiği, bir türdeki bireylerin genetik materyalini inceleyen bir bilim dalıdır. Her birey, genetik materyalini yavrularına aktarmak için çiftleşmek ister. Bu nedenle, popülasyondaki yeni nesillerin genetik yapısı, mevcut bireylerin gametleri ve çiftleşme eşleştirmesiyle belirlenir. Popülasyon genetiği çalışırken, popülasyona dahil olan…

Komunitede Simbiyotik İlişkiler

Simbiyoz adı verilen ekolojik ilişki, doğrudan temas halinde olan farklı türlere ait organizmalar arasındaki ilişkidir. Bu ilişki, canlıların birbirlerinden etkilenme şekillerine göre farklı türlerde gerçekleşebilir. İlk olarak mutualizm olarak adlandırılan ilişkide, birlikte yaşayan iki türün karşılıklı olarak birbirlerinden yarar sağladığı…

Komunitelerde Rekabet

Türler Arası ve Tür İçi Rekabet Nedir? Canlıların doğal yaşam alanlarındaki kaynakların sınırlı olması, türler arasında ve tür içinde rekabete neden olur. Tür içi rekabet, aynı türe ait bireyler arasında, sınırlı kaynaklar için görülen bir rekabettir. Kaynaklar sınırsız olsaydı, rekabetin…

Süksesyon

Komunitelerin Değişim Gösteren Yapısı ve Süksesyonu Komuniteler, zaman içinde çeşitli etmenlerin etkisiyle değişim gösteren yapılarına sahiptir. Baraj yapımı, aşırı otlatma, yoğun ağaç kesimi, büyük yangınlar, toprak kaymaları, kuraklık, sel, küresel ısınma, volkanik patlamalar ya da kasırga gibi nedenlerle komunitelerin yapısı…

Populasyon Ekolojisi

Populasyon ekolojisi, belirli bir alanda yaşayan bir türün bireylerinin oluşturduğu topluluğu inceler. Bu nedenle, bir ekosistem incelenirken genellikle popülasyonlar bir birim olarak ele alınır. Populasyon dinamiği ise, popülasyonun birey sayısındaki değişimi ve bu değişime neden olan faktörleri araştıran bir bilim…

Hayatın Başlangıcı Ve Evrim

Dünya’nın yaklaşık olarak 4,5-5 milyar yıl önce oluştuğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ancak hayatın ilk nasıl başladığı ve ilk canlının nasıl ortaya çıktığı soruları hala merak edilmektedir. Bu sorulara cevap bulabilmek için birçok hipotez ortaya atılmıştır. Bunlar arasında abiyogenez, biyogenez, panspermia…

Populasyonda Büyüme Şekilleri

Populasyon Büyümesi ve Modelleri Populasyonlar, çevresel koşullara bağlı olarak belirli büyüme modelleri gösterirler. Bu modeller, populasyon büyüklüğünün zamana bağlı değişimini grafik halinde gösteren büyüme eğrileri olarak elde edilir. J Tipi Büyüme Eğrisi – Üssel Büyüme Modeli Bir populasyonun, kaynakların sınırlı…