Kategori Konu Anlatım

Hücre Zarı Ve Duvarı

Hücre zarı, canlı hücreyi cansız çevreden ayıran ince bir sınırdır. Akıcı mozaik zar modeline göre hücre zarı, protein, karbonhidrat ve lipit moleküllerinden oluşur. Fosfolipit tabakaları arasında su bulunmaz ve fosfolipit molekülleri hareket edebilir. Kolesterol molekülleri, zarın dayanıklılığını artırırken, zar proteinleri…

Ekosistemde Enerji Akışı Ve Madde Döngüleri

Ekosistemlerde Enerji Akışı ve Madde Döngüleri Ekosistemler, canlı ve cansız öğeler arasındaki ilişkilerde madde döngüleri ve enerji akışı ile düzenlenir. Enerji, canlıların hayati faaliyetleri için gereklidir ve Güneş, ekosistemlerin temel enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi, fotosentez yoluyla kimyasal enerjiye dönüştürülür ve…

Canlılar Arası Beslenme İlişkileri

Ototrof Canlılar, inorganik maddelerden organik madde sentezleyebilen canlılardır. Su, karbondioksit ve inorganik tuzlardan organik madde sentezleyen ototrofların kullandıkları enerji kaynağı farklı olabilir ve kullandıkları enerji kaynaklarına göre ikiye ayrılır. Fotosentetik Ototroflar Güneşten gelen enerjiyi kullanarak organik madde sentezi yaparlar. Klorofil…

Abiyotik Faktörlerdeki Değişimler

Canlıların çeşitli çevre koşullarında yaşayabilme yetenekleri, toleranslarına bağlıdır. Her canlı türünün minimum ve maksimum tolerans sınırları vardır ve bu sınırlar arasında kalan boşluğa tolerans aralığı denir. Örneğin, arke türü yüksek sıcaklıklarda yaşayabilirken, Escherichia coli bakterisi daha düşük sıcaklıklarda hayatta kalabilir.…

Sindirim Sistemi Sağlığı Ve Hastalıkları

Sindirim sistemi, vücudumuz için oldukça önemli bir sistemdir. Ancak, yanlış beslenme, aşırı tüketim ve çevresel faktörler gibi nedenlerle sindirim sistemi ile ilgili birçok rahatsızlık ortaya çıkabilir. Bu rahatsızlıklar arasında reflü, gastrit, ülser, hemoroit, kabızlık ve ishal sayılabilir. Reflü, mide asidinin…

Nükleik Asitlerin Keşfi Ve Genetik Rolü

MORGAN’ın Drosophila üzerinde yaptığı deneyler, kalıtım birimlerinin kromozomlar olduğunu ortaya koymuş ve kalıtımda protein ve nükleik asitlerin en büyük adaylar olduğu düşünülmüştür. Ancak, büyük çeşitlilik gösteren proteinlerin homojen bir yapı sergilemesi ve nükleik asitler hakkında az bilgi sahibi olunması nedeniyle…

Dna’nın Yapısı

DNA’nın yapısı, önceden Chargaff tarafından DNA bileşimlerinin analizi ile bulunan Adenin sayısının Timin sayısına, Sitozin sayısının da Guanin sayısına eşit olduğu CHARGAFF eşitliği ile açıklanmıştır. DNA’nın moleküler yapısı ise 1953 yılında James Watson ve Francis Crick tarafından keşfedilmiş ve 1962…

Dna’nın Eşlenmesi

DNA Molekülünün Büyüklüğü DNA molekülünün büyüklüğü, nükleotidlerin sayısına göre değişir. E. Coli DNA’sı, açıldığında 1,5 mm uzunluğundadır. İnsanın 46 kromozomunda bulunan DNA’nın toplam uzunluğu ise 140 cm kadardır. DNA’nın Hücrede Bulunduğu Yerler Prokaryot hücrelerde DNA, sitoplazmadan bir zarla ayrılmaz. Ökaryotlarda…

Replikasyonun Mekanizması

DNA Molekülünün Yapısı ve Replikasyonu DNA molekülü, antiparalel uzanan iki zincirden oluşur ve nükleotidlerin yapısında bulunan deoksiriboz şekerleri, 1 ila 5 arasında numaralandırılmış karbonlara sahiptir. Bu şekerlerin bir zincirinde 5’ten 3’e doğru uzanırken, diğer zincir 3’ten 5’e doğru uzanır. DNA…

Rna Çeşitleri

RNA, tek nükleotid zincirinden oluşmuş bir nükleik asittir ve hem çekirdek hem de sitoplazmada bulunur. DNA’dan farklı olarak riboz şekeri taşır ve ribonükleotidlerin birleşmesinden oluşur. RNA, Adenin, Guanin, Sitozin ve Urasil bazlarını taşıyabilir. Tek ipliklidir, dolayısıyla kendini eşleyemez. Bütün RNA…